Пълно счетоводно обслужване

 • Организиране формата на счетоводството за съответния вид фирма
 • Хронологично завеждане на документите
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Завеждане и отчитане на аналитично ниво на стоково-материални ценности
 • Калкулация на себестойност
 • Отчитане на дълготрайни активи и амортизации, изготвяне на данъчен амортизационен план
 • Изготвяне и представяне в НАП на необходимите документи и  Справки-декларации по ЗДДС
 • Определяне размера и текущо начисляване на данъчни задължения
 • Изготвяне и предаване на годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и подаване на годишните статистически форми за Националният статистически институт
 • водене регистри и ведомости на персонала и собствениците; периодично изготвяне на уведомления за НОИ, съгласно КСО и ЗЗО
 • Данъчни консултаци
 • Ревизии
 • Публикуване на годишните отчети в Търговския регистър